Türk Sinema Vakfı (Türsav)

Türk Sinema Vakfı 1990 yılında sinemamızın önde gelen yapımcı, yönetmen ve oyuncularının katılımıyla kurulmuştur. Vakfın temel amacı; Türk Sinemasının yurt içinde ve dışında gelişmesini desteklemek ve sinemaya hizmet edenlerin sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarına destek olmak gibi iki temel hedef taşımaktadır. Vakfımız bu amaçla kuruluş senedinde belirtilmiş geniş bir faaliyet alanına sahiptir. Eğitim, burs, festival ve etkinlikler düzenleme yanında, tanıtıcı ya da nitelikli filmler yapmak veya yaptırmak, uluslararası işbirlikleri sağlamak görevleri arasında başta gelmektedir. Amaçlarının gerçekleşmesi için sosyal ve ticari tesisler kurmak, işletmek yetkilerine de sahip olan vakfımız bu amaçla Türk Sinema Vakfı İktisadi İşletmesini kurmuştur.
Türk Sinema Vakfı (Türsav) Yönetim Kurulu

Başkan NUR SÜRER (İşbaşaran)
Başkan Yardımcısı / Vice president AYDIN SAYMAN
Başkan Yardımcısı / Vice president NECMETTİN ÇOBANOĞLU
Sekreter / General secretary Av.BURHAN GÜN
Üye / Financial secretary EMRE YEYİM
Y.K. Üyesi/ Board member Prof. Dr. HÜLYA UĞUR TANRIÖVER
Y.K. Üyesi/ Board member HÜSEYİN KARABEY


Türk Sinema Vakfı İktisadi İşletmesi Müdürü: Emre YETİMTürk Sinema Vakfı (Türsav) Resmi Vakıf Senedi

TÜRK SİNEMA VAKFI
TÜRSAV
RESMİ VAKIF SENEDİ

VAKFIN ADI
Madde 1-
Vakfın adı TÜRK SİNEMA VAKFI ?dır. Kısa adı TÜRSAV?dır.

VAKFIN MERKEZİ
Madde 2-
Vakfın merkezi İstanbulda?dır. Geçici adresi ? İstiklal caddesi 122/ 1 Beyoğlu?dur. Vakıf merkezinin İstanbul ili sınırları içinde başka bir adrese nakli halinde bu senette değişiklik yapılmaz. Yetkili makamlara bilgi verilir. Vakıf gerekli gördüğü takdirde yetkili makamların izni ile yurtiçinde ve dışında şube açabilir.

VAKFIN AMACI
Madde 3-
Kültür ve sanatımızın önemli unsurlarından biri olan Türk Sinemasını geliştirmek, yurtiçinde ve yurt dışında güçlendirmek, sinemaya hizmet edenlerin sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarına yardımcı olmak için her türlü yardım ve desteği sağlamak ve bu konuda gerekli tedbirleri almaktır.

VAKFIN GÖREVLERİ
Madde 4-
Vakıf, amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.

a- Sinema sanatının gelişmesi için eğitim,araştırma, burs, yerli ve yabancı uzman değişimi, kurs, seminer, sempozyum, konferans gibi faaliyetleri gerçekleştirmek.
b- Festival, sergi, gösteri, yarışmalar ve benzeri faaliyetleri düzenlemek.
c- Türkiye?yi tanıtıcı filmler yapmak ve yapımını desteklemek
d- Sinema filmlerinin yapımını özendirici önlemler almak, nitelikli filmler imal etmek, gerektiğinde yabancılarla ortak filmler yapmak veya desteklemek
e- Sinema müzesinin kurulmasını sağlamak,
f- Sinema salonlarının yurt sathında yaygınlaşmasını sağlamak
g- Çoçuklara ve gençlere hitap eden eğitici, öğretici ve eğlendirici filmlerin yapımını desteklemek,
h- Yurtiçi ve yetkili makamların izni ile yurtdışı her kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, destek sağlamak,proje hazırlamak ve realize etmek,
i- Amaçları doğrultusunda her türlü idari ve hukuki tedbirleri almak, kurmak, desteklemek, gerektiğinde şirket kurmak veya ortaklık tesis etmek,
k- Amacının gerçekleştirilmesi gerektirdiği takdirde ve oranda ödünç alabilir, mallarını rehin alabilir, mallarını rehin ve teminat gösterebilir.
l- Sinema eğitimi için yetenekli gençlere ?yurtdışı-yurtiçi ?bursları vermek,
m-Yoksul düşmüş sinema sanatçılarına ve teknik adamlarına yardımda bulunmak, bu kişilerle ilgili bakım evleri kurmak,
n- Sinema sanatının gelişmesi için plato, laboratuar v.s. gibi tesisler kurulup yapımcıların hizmetine sunmak, teknik gelişimlerden Türk sinemacılarının
yararlanabilmesi için gereken tedbirleri almak,
o- Film yapımcılarına parasal destek sağlamak; bu amaçla ilgili Bakanlıklarla temasta bulunup, sinemanın desteklenmesine yönelik imkanlar yaratmak
ve bu imkanlara işlerlik kazandırmak için görev üstlenmek, film yapımcılarının Televizyon kuruluşları ile ilişkilerinde yardımcı olmak,
ö- Velhasıl Vakıf, amaçlarının kısmen veya tamamen gerçekleştirilmesi maksadı ile faydalı ve gerekli gördüğü bütün teşebbüs, tasarruf, temellük ve
sözleşmeleri, işlemleri icra hususunda Medeni Kanunun 46. maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.
p- Taşınmaz mallarla ilgili temliki tasarruflarda ve Vakfa taşınmaz mal satın alma işlemlerinde, Türk Medeni Kanunu?na Göre kurulan Vakıflar hakkında Tüzük?ün 36.maddesi gereğince, Vakıflar Genel Müdürlüğü?nün izni alınır.
t- Bu yetkiler hiçbir surette 903 sayılı Kanun?la yasaklanan maksatlar için Kullanılamaz.

KURUCU ÜYELER
Madde 5-
Vakfın kurucuları bu senet?e etkili listede gösterilmiştir.

VAKFIN MAL VARLIĞI
Madde 6-
Vakfın ilk kuruluş varlığı vakfa tahsisi ve tahakkuk edilen 50. 000. 000.TL ( Ellimilyonlira) dır. Vakıf bu ilk kuruluş varlığına ek olarak her türlü mal ve hakları, para, menkul ve gayrimenkulleri herhangi bir hukuki yolla itisap edebilir ve her türlü tasarrufla mal varlığını genişletebilir.

VAKFIN GELİRLERİ
Madde 7-
Vakfın Gelirleri

a- Faaliyet sonu elde edilen gelirler,
b- Yapılan Bağışlar,
c- Vakfa ait menkul ve gayrimenkullerin kira, yap-işlet- devret modeliyle sağlayacakları gelirler ve ticari faaliyetlerin nemaları.

VAKFIN TEMSİLİ
Madde 8-
Vakfı, yönetim kurulu temsil eder.Yönetim Kurulu bu temsil yetkisini Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Yardımcılarına devredebilir.

VAKFIN ORGANLARI
Madde 9-
Vakfın organları şunlardır.

a- Vakıf Kurucular Meclisi
b- Vakıf Mütevelli Heyeti
c- Vakıf Yönetim Kurulu
d- Vakıf Denetçile

VAKFIN KURUCULAR MECLİSİ
Madde 10- Vakıf Kurucular Meclisi, bu resmi senet altında ad ve imzaları bulunan üyelerden oluşur.

VAKFIN KURUCULAR MECLİSİ'NİN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 11-
Vakıf Kurucular Meclisi?nin görev ve yetkileri şunlardır.

a- Vakıf Mütevelli Heyetinin üyelerini seçmek,
b- Vakıf Kurucular Meclisi?nin üyesi olan kişilerden; iş göremez hale gelmeleri, hastalıkları, ölümleri, kendi istekleriyle çekilmeleri dolayısıyla ayrılanların yerine, gösterilen halef adaylarını, Vakıf Kurucular Meclisi üyesi olarak kabul etmek ya da etmemek; gerektiği takdirde, boşalan üyelik için yeni üy

VAKFIN KURUCULAR MECLİSİ'NİN TOPLANTILARI_TOPLANTI VE KARAR YETER SAYILARI
Madde 12-
Vakıf Kurucular Meclisi, gerekli görüldüğü zamanlar, bu konuda yetkili olan kişiler tarafından toplantıya çağrılır. Vakıf Kurucular Meclisi?ni Vakıf Mütevelli Heyeti Başkanı, Vakıf Yönetim Kurulu, ya da Vakıf Kurucular Meclis Üyeleri?nin en az beşte birinin dileği üzerine, Vakıf Genel Sekreteri toplantıya çağırabilir.Toplantının yeri, günü ve saati, toplantı çağrı kararını verenler tarafından belirlenir ve toplantıdan en az onbeş gün önce, Vakıf Kurucular Meclisi Üyeleri?ne yazılı olarak bildirilir.Vakıf Kurucular Meclisi, üye tam sayısının en az 2/ 3 çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, toplantı iki hafta sonra, aynı yer ve saatte yapılmak ertelenir, durum, uygun araçlarla üyelere bildirilir. İkinci toplantı için, toplantı yeter sayısı aranmaz.Vakıf Kurucular Meclisi toplantılarını yönetmek için, toplananlar kendi aralarından bir toplantı başkanı seçerler. Başkan seçilene kadar, toplantıya katılan en yaşlı üye başkanlık yapar. Toplantı tutanaklarını tutmak için, toplantı başkanının yeterli bulacağı sayıda, toplantı sekreteri seçilir. Bunların sayısı, beşi geçemez.Toplantı sekreterleri seçilene kadar, toplantıya katılan en geç iki üye bu görevi üstlenirler.Vakıf Kurucular Meclisi, kararlarını, toplantıya katılan üyelerin basit çoğunluğu ile karar verilmesi gerekir. Vakıf Kurucular Meclisi Üyeliği?ne VakıfKurucular Meclisi tarafından gösterilecek adaylar arasından seçilecek kişiler için, üye tam sayısının en az 1/ 3 çoğunluğu ile karar verilmesi gerekir.

VAKFIN KURUCU ÜYELERİ'NİN GÖREVDEN AYRILMALARI
Madde 13-
Vakıf Kurucu Üyeleri?nden iş göremez hale gelmeleri, hastalıkları, ölümleri, kendi istekleriyle çekilmeleri gibi nedenlerle; Vakıf Kurucu Üyeliği ve Vakıf Kurucular Meclisi Üyeliği?nden ayrılanlar olması halinde aşağıdaki gibi hareket edilir:

a- Ayrılan üye, ayrılmasından önce, ya da ayrılmasını izleyen en çok bir hafta içinde, noterlik kanalıyla, kendi yerine bir aday göstermişse; Vakıf Kurucular Meclisi?nin ilk toplantısında, adayın durumu oya sunulur. İki toplantıda da , Kurucular Meclisi Üyesi olarak kabul edilecek sayıda oy alamayan adayın, adaylığı reddedilmiş sayılır.
b- Yerine aday göstermeden görevinden ayrılan, ya da gösterdiği adayın üyeliği reddedilen Vakıf Kurucu Üyeleri?nin yerine, Vakıf Kurucular Meclisi tarafından, üyeleri tarafından gösterilecek adaylar arasında seçim yapılarak ,yeteri kadar yeni üye seçilir Kurucu üye sıfatını kazananlar Vakfın kuruluşunda adı geçen belli sayıda kişilerdir. Bunların dışında kalan kimselerin kurucu üyenin hak ve yetkisinden yararlanması mümkün değildir. Bu seçimlerde, iş bu sözleşmenin 12. maddesinin, son fıkrasındaki karar yeterli sayılarıgöz önüne alınır.

VAKFIN MÜTEVELLİ HEYETİ
Madde 14-
Mütevelli Heyet aşağıdaki üyelerden oluşur.

a- Kurucu Üyeler: Bu senet?e ekli listede ad ve imzaları bulunan kuruculardır.
b- Tabii Üyeler: Kültür Bakanının belirleyeceği iki Bakanlık temsilcisi ile TRT Genel Müdürlüğü?nün belirleyeceği bir üst düzey yetkilisinden oluşur. Doğal üyeler kendilerini belirleyen yetkililer tarafından her zaman değiştirebilirler. Kültür Bakanlığı?nın kaldırılması ya da bu Bakanlığın görev alanına giren konularda görev yapmak üzere birden fazla Bakanlık kurulması halinde bu konuda kimin yetkili olacağına Vakıf Mütevelli Heyeti karar verir.
c- Mütevelli Heyete Alınan Üyeler: İlk kuruluştan sonra Kurucular Kurulunca uygun görülen kişiler Mütevelli Heyet Üyeliğini iktisap eder ve Mütevelli Heyete dahil olurlar.
d- Onur Üyeleri: Kültür Bakanlığı yapan kişi ile geçmiş dönemlerde Kültür Bakanlığı yapmış kişiler ile Mütevelli Heyet tarafından, sinemaya hizmeti geçmiş, maddi ve manevi yardımları olan kişiler arasından seçilen üyelerdir. Onur üyeleri Mütevelli Heyetin toplantılarına katılırlar, ancak oy kullanamazlar. Mütevelli Heyeti Vakfa önemli bir bağışta bulunan gerçek ve tüzel kişi temsilcisinin Vakıf Mütevelli Heyetine katılmasına karar verebilir.

MÜTEVELLİ HEYETİN GÖREVLERİ
Madde 15-
Mütevelli Heyet, Vakfın en yüksek karar organıdır ve görevleri şunlardır.

a- Yönetim Kurulu için yedi asil ve üç yedek üyeyi üç yıl için seçer. ( Seçilen bu üyelerden en fazla iki kişi Mütevelli Heyet dışından olabilir.)
b- Üyeler arasından üç kişi asil, iki kişi yedek olmak üzere denetçi seçer.
c- Her yıl yönetim kurulunun geçmiş yıla ait raporu ile Denetim Kurulu raporunu inceler.Yönetim kurulunun ibraz konusunda karar verir.
d- Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık bütçe taslağı ile faaliyet programını inceler, karara bağlar.
e- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan iç tüzük ve yönetmelik tasarılarını inceler, karara bağlar.

VAKIF MÜTEVELLİ HEYETİ BAŞKANI VE YARDIMCILARI
Madde 16-
Vakıf Mütevelli Heyetinin Başkanı ve iki yardımcısı Vakıf Mütevelli heyeti tarafından seçilir ve bu heyetin kararı ile değiştirebilinir. Başkan ve yardımcılarının görev sürelerini Vakıf Mütevelli Heyeti Tespit eder. Başkanın iştirak etmediği Mütevelli Heyet toplantılarına başkanın görev vereceği yardımcılarından biri başkanlık eder. Onun da yokluğunda Vakıf Mütevelli Heyeti?nin diğer başkan yardımcısı bu görevi sürdürür.

MÜTEVELLİ HEYETİNİN TOPLANMA-YER VE YETER SAYISI
Madde 17-
Mütevelli Heyeti, ilk toplantısını vakfın tescil ve teşkilini takip eden ilk ay içinde ve en az 2/3 çoğunlukta yapar. Vakıf Mütevelli Heyeti, her yılın son iki ayı içinde yönetim kurulu?nun daveti ile olağan toplantısını yapar. Mütevelli Heyeti Başkanının veya yönetim kurulunun lüzum göreceği hallerde veya Mütevelli Heyeti üyelerinin en az 3?te birinin yazılı olarak yönetim kuruluna bildirilecekleri istekleri üzerine olağan üstü toplanır. Yukarıdaki son halde yönetim kurulu, her ne sebeple olursa olsun Mütevelli Heyetini toplantıya çağırmamazlık edemez. Bir ay içinde davette bulunmadığını denetçilerin bildirmesi üzerine söz konusu davet Mütevelli Heyet Başkanı tarafından yapılır.Mütevelli Heyeti toplantısının günü, yeri ve saati ile gündemi toplantıdan en az on beş gün önce üyelere bildirir. Olağanüstü toplantılarda gündem dışındaki bir konu üzerinde karar verilemez. Mütevelli Heyeti, en az 2/ 3 çoğunluğu ile toplanır .İlk toplantıda yeter sayı sağlanamasa toplantı onbeş gün sonraya bırakılır ve durum üyelere bildirilir. İkinci toplantı için nisap aranmaz . Mütevelli Heyetin kararları, toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Vakıf Senedinde yapılacak değişiklik ve ilaveler hakkında kararlar ,ise Mütevelli Heyet toplantısındaki üyelerin tamamının 3?te 2çoğunluğu ile alınır.

YONETİM KURULUNUN KURULUŞU
Madde 18-
Vakıf Yönetim Kurulu, ? Mütevelli Heyeti?nce seçilen 7 üyeden oluşur. Yönetim Kurulu, ilk toplantısında Başkanı ve iki Başkan vekili ile bir Muhasip üyeyi seçer. Ve gerekli iş bölümünü yapar. Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresi üç yıldır.Yönetim Kurulu üyelerinden görev süreleri bitmeden ayrılanların yerine Mütevelli Heyetince önceden seçilmiş yedek üyelerden biri ondan geri Kalan süre için asil üyelik görevini yürütür. Görevden ayrılan başkanın yerine ise yönetim kurulu başkan vekillerden Birini kalan süreyi tamamlamak üzere seçer.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
Madde 19- Yönetim Kurulunun vakfın idari organıdır. Görev, yetki ve sorumlulukları;

a- Vakfın kuruluşundan sonra, vakıf amacını geliştirici yönde maddi vemanevi yardımları olabilecek şahısların vakıfa Mütevelli Heyeti üyesi olarak alınması için teklifte bulunmak,
b- Görev yetkilerini önceden belirtmek şartı ile teşkilini uygun göreceği çeşitli danışma ve çalışma komitesi, kurul ve komisyonlar kurmak, gerektiğimde bunların görevlerine son vermek.
c- Vakfın yıllık bütçe tasarısını hazırlamak, Mütevelli Heyetinin görüş ve tasvibine sunmak, Mütevelli Heyetince kabul edilen bütçeyi uygulamak.
d- Çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, bu maksatla idareyi düzenleyeceği ve verimliliği arttırıcı tedbirleri almak ve uygulamak.
e- Gerekli iç tüzük ve yönetmelikleri hazırlamak, Mütevelli Heyetin tasvibi ne sunmak.
f- Vakfın idari teşkilatını kurmak, Vakıf Genel Sekreterini tayin etmek, personelin unvan ve ücretlerini tespit etmek
g- Vakfın imza sirkülerini belirlemek,
h- Vakfın gelir sağlamak için gerekli çalışmaları yapmak
i- Vakfın leyh ve aleyhine açılacak davalar hakkında gerekli iş ve işlemleri zamanında yapmak,
j- Olağan ve olağanüstü Mütevelli Heyet toplantılarının gündemini hazırlamak ve üyeleri bu toplantılara davet etmek,
k- Kanunların, ilgili mevzuatın, Vakıf Senedinin , Vakıf İç Tüzük ve Yönetmeliklerinin verdiği diğer görevleri yerine getirmelidir.


YÖNETİM KURULUNUN TOPLANMA VE YETER SAYISI
Madde 20-
Yönetim Kurulu ayda en az bir defa toplanır. Geçerli sebep olmadan arka arkaya üç toplantıya katılmayan üyeleri görevden çekilmiş sayılırlar. Toplantılar salt çoğunlukla yapılır, kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır, oylarda eşitlik halinde Başkanın katıldığı tarafın oyuna itibar edilir.

DENETÇİLER
Madde 21- Mütevelli Heyet kendi üyeleri arasından üç kişiyi üç yıl için denetleme kuruluna seçer. Aynı kişilerin yeniden seçilmesi mümkündür. Denetçiler yılda en az iki defa Vakfın gelir ve giderlerini, kayıtlarını inceler, sonucunu ve tavsiyelerini bir raporla Mütevelli Heyet ve Yönetim Kurulu Başkanlığına sunar.

GENEL SEKRETERLİK
Madde 22-
Vakıf Yönetim Kurulu kararı ile bir genel sekreterlik teşkilatı kurulur. Genel sekreter Yönetim Kurulu içinden veya dışından Yönetim Kurulu Kararı ile görevlendirilebilir. Burada çalıştırılacak personelin sayısı, nitelikleri ve çalışma alanları ve diğer hususlar bir yönetmelikle düzenlenir. Bu yönetmelik Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer. Vakıf Genel Sekreteri vakıf idari teşkilatının amiridir. Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyet sekretarya hizmetlerini vakfın idari-mali ve diğer iş ve işlemlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur.

VAKFIN TÜZÜĞÜ
Madde 23-
Vakıf Organları ve idari teşkilatının kuruluş ve çalışmaları, vakfın yönetilmesinin ve temsilinin ayrıntılı kuralları; Vakıf Yönetim Kurulutarafından hazırlanıp, Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından incelenip, karara bağlanacak bir iç tüzükle belirlenir. İç tüzüğün değişmesi, aynı kurallara bağlıdır.

YÖNETMELİKLER
Madde 24-
Vakıf yönetim kurulu gerekli gördüğü diğer konularda yönetmeliklerhazırlar. Ve bunları, inceleyip, karara bağlamak üzere, Vakıf Mütevelli Heyeti?ne sunar. Yönetmeliklerin değişmesi aynı kurallara bağlıdır.

VAKIF SENEDİNDE YER ALMAYAN HUSUSLAR
Madde 25-
Bu Vakıf senedinde yer almayan hususlarda, ilgili kanun ve diğer mevzuat hükümleri ile genel hükümler uygulanır.

VAKFIN SENEDİNDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER
Madde 26-
Vakıf senedinde herhangi bir sebeple ihtiyaç hasıl olduğunda yapılacak değişiklikler Mütevelli Heyetin 3/ 2 çoğunlukta yapacağı toplantıda alacağı kararla mümkün olacaktır.

VAKFIN FESİH VE TASFİYESİ
Madde 27-
Vakıf herhangi bir sebeple fesih veya infisah ederse, o tarihtemevcut olan vakıf malları amacına en yakın başka bir vakıfa veya hayır kurumuna verilir.
Geçici Madde: Vakfın tescili işlemlerini mahkeme ve resmi kuruluşlar nezdinde yürütmeye Av. Fahrettin BİLGE yetkilidir.

KURUCULAR
1-TÜRKER İNANOĞLU T.C. Tebaalı

Hisar Cad. No: 20 Kanlıca/ İstanbul
2- MEMDUH ÜN T.C. Tebaalı
Manolyalı Sok. No: 41 Konaklar Mah. 3. Levent / İSTANBUL
3- TUNÇ BAŞARAN T.C. Tebaalı
Pıtrak Sok. 7/ 4 Yeşilyurt / İSTANBUL
4- TÜRKAN ŞORAY T.C. Tebaalı
Günaydın Sitesi D/ 5 Bebek/ İSTANBUL
5- MUZAFFER HİÇDURMAZ T.C. Tebaalı
İskele Cad. 23/ 3 Salacık-Üsküdar/ İstanbul
6- MENGÜ YEĞİN T.C. Tebaalı
Bağdat Cad. 254/ 6 D: 8 Ankara Apt , Caddebostan / İSTANBUL
7- M.CELALETTİN SARAÇER T.C. Tebaalı
Mektep Sok. No: 21 D: 6 Emirgan / İSTANBUL
8- EROL SİLANOĞLU T.C: Tebaalı
Kırzartem Sok. No: 74 Levent / İSTANBUL
9-ŞERAFETTİN GÜR T.C. Tebaalı
Suadiye Mah. Ragıp Emeç Sok. No: 1-8 Kadıköy/ İSTANBUL
10- ENVER ÖZER T.C: Tebaalı
Yamaç Sok. Blok Apt C.D: 7 Fatih / İSTANBUL
11- HULKİ SANER T.C. Tebaalı
Arifpaşa Korosu No: 13/ 8 Bebek/ İSTANBUL
12- PROF.SAMİ ŞEKEROĞLU T.C. Tebaalı
Göktürk Sok. Derviş Apt. 6/ a Gayrettepe/ İSTANBUL
13- A. YILMAZ BATIBEKİ T:C: Tebaalı
Saray Arkası Sok. 6/ 3 Fındıklı / İSTANBUL
14- HALİT REFİĞ T.C. Tebaalı
Akyol Sok. 14/ 4 Cihangir/ İSTANBUL
15- FATMA GİRİK T.C. Tebaalı
Konaklar Mah. Manolyalı Sok. No: 41.4 Levent / İSTANBUL
16- LÜTFİ AKAD T.C. Tebaalı
Konaklar Mah. Çamlık Sok. No: 9 4. Levent/ İSTANBUL
17- SE-SAM TÜRKİYE SİNEMA ESERLERİ SAHİPLERİ MESLEK BİRLİĞİ ADINA KADRİ YURDATOP T.C. Tebaalı
İstiklal Cad. No: 122/4 Beyoğlu/ İSTANBUL
18-AHMET AKÇAKAYA T.C: Tebaalı
Bağdat Cad. Eğitim sahası yanı Saral 1 Apt. 417/ 7 Bostancı / İSTANBUL
19- ÖMER CELAL KAVUR T.C. Tebaalı
Poyracık Sok. Rüyam Apt 23/ 11 Teşvikiye/ İSTANBUL
20- OSMAN FAHİR SEDEN T.C. Tebaalı
Şakaik Sok. Zeynep Cemal Apt. 13/ 27 D.4 Teşvikiye/ İSTANBUL
21- ORHAN AKSOY T.C. Tebaalı
Peker Sok. Darülbedayi Apt. A Blok 25/ 5 Nisbetiye Mah. Levent / İSTANBUL
22- TANJU GÜRSU T.C. Tebaalı
Sezayi Selek Sok. Kapancı Apt. 5/ 4 Teşvikiye / İSTANBUL
23- İSMET KURTULUŞ T.C. Tebaalı
Ali Fuat Beşgil Sok. Memnune Apt. 11/ 10 Kadıköy/ İSTANBUL
24- CEVDET TÜRKEROĞLU T.C. Tebaalı
Yukarı Bahçelievler Mah. 29 sok. No: 22/ 4 Bahçelievler/ ANKARA
25- SEDAT ÖRSEL T.C: Tebaalı
Gülseren Sok. 24/ 3 Maltepe/ İSTANBUL
26- HÜRREM ERMAN
Çoşkun sok. Firüzan Apt. 17/3 Cihangir/ İSTANBUL
27- HÜLYA KOÇYİĞİT SOYDAN
Kuzu sok. Ersoy sitesi Mehtap Apt. No: 7 Şaşkınbakkal-Suadiye/ İSTANBUL

8 Kasım 1990 Tarih/ 20689 Sayılı Resmi Gazete?de
Yayınlanan Vakfın Tescil Kararı:
Vakfın Adı: Türk Sinema Vakfı
Vakfın Merkezi: İstanbul

Tescil kararını veren mahkemenin adı, karar tarihi ve Nosu Beyoğlu 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 11/ 9 / 1990 gün, E: 1990/ 573, K: 1990 / 632 sayılı kararı.
Vakfedenler: Türker İnanoğlu, Memduh Ün, Tunç Başaran, Türkan Şoray, Muzaffer Hiçdurmaz, Mengü Yeğin, M. Celalettin Saraçer, Erol Silanoğlu, Şerafettin Gür, Enver Özer, Hulki Saner, Prof. Sami Şekeroğlu, Atıf Yılmaz Batıbeki, Halit Refiğ, Fatma Girik, Lütfü Akad, SE-SAM, Ahmet Akçakaya, Ömer Celal Kavur, Osman Fahir Seden, Orhan Aksoy, Tanju Gürsu, İsmet Kurtuluş, Cevdet Türkeroğlu, Sedat Örsel, Hürrem Erman, Hülya Koçyiğit Soydan.

Vakfın Amacı: Kültür ve sanatımızın önemli unsurlarından biri olan Türk Sineması?nı geliştirmek, yurt içinde ve yurt dışında güçlendirmek, sinemaya hizmet edenlerin sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarına yardımcı olmak için her türlü yardım ve desteği sağlamak ve bu konuda gerekli tedbirleri almaktır. Vakfın Mal Varlığı: 50.000.000 TL nakit.
Vakfın Organları:

a- Vakıf Kurucular Meclisi
b- Vakıf Mütevelli Heyeti
c- Vakıf Yönetim Kurulu
d- Vakıf Denetçileri

Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkında tüzüğün 13. maddesi gereğince ilan olunur.

19533/1-1


Tüm Hakları Saklıdır. Copyright © 2009 TÜRSAV - Türk Sinema Vakfı

13 Ağustos 2020 Perşembe,  08:19:36
Bu Site 3707 kez tekil ziyaretçi tarafından görüntülenmiştir.


_____________________________________________________________________________________________